Hướng dẫn Mod Asus Zenfone (Lollipop) toàn tập
Paparazzi 25/10/15 863,041 1
 1. I. Các công cụ và các lệnh trong apktool
  1. Công cụ

  - Auto Apktool: Tải về
  - Notepad++: Tải về
  - Java: http://java.com/en/download/windows_offline.jsp
  2. Các lệnh trong apktool
  Các bạn xem hướng dẫn sử dụng Auto apktool: Tại đây
  II. Hướng dẫn mod
  1. Mod đồng hồ ra giữa thanh StatusBar

  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\status_bar.xml tìm và xóa đoạn code sau:
  Mã:
  <com.Android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout Android:eek:rientation="horizontal" Android:id="@id/system_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">

  <include layout="@layout/system_icons" />
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="7.0dip" />
  </com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout>

  + Thay thế đoạn code này vào vị trí như hình:
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />

  <LinearLayout android:gravity="center|right" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/system_icon_area" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0" android:layout_alignParentRight="true" android:alpha="1.0">
  <com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/system_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
  <include layout="@layout/system_icons" />
  </com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout>
  </LinearLayout>

  mod-android-lollipop-toan-tap1-jpg.44.jpg
  + Mở file AsusSystemUI\res\values\dimens.xml tìm dòng này:
  Mã:
  <dimen name="status_bar_header_height_keyguard">40.0dip</dimen>
  Sửa 40.0dip thành 25.0dip
  + Save file và đóng gói.

  2. Di chuyển sóng sang trái StatusBar
  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\status_bar.xml thêm đoạn code sau vào vị trí như hình:
  Mã:
  <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />

  mod-android-lollipop-toan-tap2-jpg.45.jpg
  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\keyguard_status_bar.xml thêm đoạn code sau vào vị trí như hình:
  Mã:
  <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />

  mod-android-lollipop-toan-tap3-jpg.46.jpg
  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\system_icons.xml xóa đoạn code sau:
  Mã:
  <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginStart="2.5dip" layout="@layout/signal_cluster_view" />
  + Save file và đóng gói.

  3. Di chuyển WIfi + 3G sang bên phải sóng
  - Vị trí các icon:
  + Áp dụng trên Zenfone 4, Zenfone 4.5, Zenfone 5, zenfone 6:
  AsusSystemUI\res\layout\signal_cluster_view.xml mod-android-lollipop-toan-tap4-jpg.47.jpg

  - Di chuyển wifi 3g sang bên phải của sóng:
  + Các bạn có thể nhìn ảnh phía trên và tự di chuyển vị trí theo ý của minh với quy luật Từ trên xuống dưới của code tương ứng với từ trái qua phải trên thanh StatusBar.
  + Ví dụ minh họa:
  Vị trí tương ứng trong ảnh của mình:
  Sóng Sim 1 - Sóng Sim 2 - No sim + chế độ máy bay - R + 3G sim 1 - R + 3G sim 2 - Wifi - VPN

  mod-android-lollipop-toan-tap5-jpg.48.jpg
  + Ai muốn bỏ in out của wifi thì tìm dòng này:
  Mã:
  <ImageView android:id="@id/wifi_inout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" />
  Sửa wrap_content thành 0.0dip
  + Save file và đóng gói.

  4. Mod sóng chồng sóng iPhone
  Mở file AsusSystemUI\res\layout\signal_cluster_view.xml
  + Xóa 2 đoạn code này đối với Zenfone 4, Zenfone 4.5, Zenfone 5, Zenfone 6
  Mã:
  <FrameLayout android:id="@id/mobile_signal_combo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">

  <ImageView android:id="@id/mobile_num" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" />
  <ImageView android:id="@id/mobile_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" />
  </FrameLayout>
  Mã:
  <FrameLayout android:id="@id/mobile_signal_combo2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
  <ImageView android:id="@id/mobile_num2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" />
  <ImageView android:id="@id/mobile_signal2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" />
  </FrameLayout>
  Thay bằng code vào vị trí như hình:

  Mã:
  <LinearLayout android:eek:rientation="vertical" android:paddingLeft="2.0dip" android:paddingTop="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="25.0dip">
  <LinearLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/mobile_signal_combo" android:paddingTop="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
  <ImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_num" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:scaleType="centerCrop" />
  <ImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="6.5dip" android:scaleType="center" />
  </LinearLayout>
  <LinearLayout android:gravity="left" android:layout_gravity="center_vertical" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/mobile_signal_combo2" android:paddingTop="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
  <ImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_num2" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:scaleType="centerCrop" />
  <ImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_signal2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="6.5dip" android:scaleType="center" />
  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  Áp dụng trên Zenfone 4, Zenfone 4.5, Zenfone 5, Zenfone 6


  mod-android-lollipop-toan-tap6-jpg.49.jpg
  + Tải bộ icon sóng iPhone này về:
  https://docs.google.com/file/d/0B7z_GmRyo1BwT1pzS2hnN3ZoV2M/edit
  Với Zenfone 5, Zenfone 6: giải nén và chép file vào AsusSystemUI\res\drawable-xhdpi
  Với Zenfone 4, Zenfone 4.5: giải nén chép vào AsusSystemUI\res\drawable-hdpi
  Với Zenfone 2 giải nén và chép vào AsusSystemUI\res\drawable-xxhdpi
  + Save và đóng gói.

  5. Thêm text, thêm ảnh vào StatusBar
  - Thêm text:
  Mở file AsusSystemUI\res\values\String.xml
  + Thêm đoạn code này vào vị trí như hình:
  Mã:
  <string name="text">Chữ cần hiển thị</string>

  mod-android-lollipop-toan-tap7-jpg.50.jpg

  Mở file AsusSystemUI\res\layout\status_bar.xml thêm đoạn code này vào vị trí bạn muốn được hiển thị trên thanh Statusbar
  Mã:
  <TextView android:textSize="18.0dip" android:textColor="#ffffffff" android:gravity="center_vertical" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:text="@string/text" android:singleLine="true" />

  mod-android-lollipop-toan-tap8-jpg.51.jpg
  + Save và đóng gói.


  - Thêm ảnh:
  + Mở file SystemUI\res\layout mở file status_bar.xml thêm đoạn code sau vào vị trí bạn muốn:
  Mã:
  <TextView android:background="@drawable/picture_statusbar" android:gravity="center_vertical" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  Ví dụ: ảnh sẽ nằm ở vị trí ngoài cùng bên trái statusbar

  mod-android-lollipop-toan-tap9-jpg.52.jpg
  + Tạo một ảnh định dạng .png và đổi tên thành picture_statusbar chép vào thư mục:

  AsusSystemUI\res\drawable-xhdpi : đối với Zenfone 5, Zenfone 6
  AsusSystemUI\res\drawable-hdpi : đối với Zenfone 4, Zenfone 4.5
  AsusSystemUI\res\drawable-xxhdpi : đối với Zenfone 2
  + Save và đóng gói.

  6. Thêm tốc độ mạng vào StatusBar
  + Copy đoạn code sau vào AsusSystemUI\res\layout\system_icons.xml như hình
  Mã:
  <com.shintf.networkspeedindicator.traffic.TrafficView android:id="@+id/panic_traffic" android:gravity="right|center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />

  mod-android-lollipop-toan-tap10-jpg.53.jpg
  + Tải file này về giải nén ra và chép thư mục shintf AsusSystemUI\smali\com
  https://docs.google.com/file/d/0B7z_GmRyo1BweVl1N09LN29RVlk/edit
  + Save và đóng gói.

  7. Mod Pin
  + Các bạn tải file này về: https://drive.google.com/file/d/0B7z_GmRyo1BwRkJZQ0ZTd01RTXM/edit

  + Copy toàn bộ các file trong thư mục drawable-xhdpi

  Với Zenfone 5, Zenfone 6 copy vào AsusSystemUI\res\drawable-xhdpi
  Với Zenfone 4, Zenfone 4.5 cppy vào AsusSystemUI\res\drawable-hdpi
  Với Zenfone 2 copy vào AsusSystemUI\res\drawable-xxhdpi
  + Copy 2 file stat_sys_battery.xmlstat_sys_battery_charge.xml vào thư mục AsusSystemUI\drawable
  + Hoặc các bạn có thể tự tìm icon pin tương tự và mod sao cho file icon pin phải giống tên trong code
  Ví dụ như tên file icon pin lúc không sạc của bạn là stat_sys_battery_0.png thì tương tự mở file AsusSystemUI\res\drawable\stat_sys_battery.xml sẽ có một dòng là
  Mã:
  <item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_0" android:maxLevel="0" />
  + Save và đóng gói.
  Tương tự với icon pin lúc sạc của bạn là stat_sys_battery_charge_anim0.png thì mở file AsusSystemUI\res\drawable\stat_sys_battery_charge.xml sẽ có một dòng là
  Mã:
  <item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_charge_anim0" android:maxLevel="0" />
  + Save và đóng gói.

  8. Mod chữ Vuốt lên để mở khóa màn hình lockscreen
  + Mở file AsusSystemUI\res\values-vi\strings.xml tìm dòng
  Mã:
  <string name="keyguard_unlock">Vuốt lên để mở khóa</string>
  + Chỉnh sửa chữ Vuốt lên để mở khóa thành chữ theo ý muốn.
  Save và đóng gói.


  9. Mod StatusBar 2 dòng
  + Mở file framework-res\res\values\dimens.xml tìm dòng sau:
  Mã:
  <dimen name="status_bar_height">25.0dip</dimen>
  Chỉnh 25.0dip thành 50.0dip. Save và đóng gói file framework-res.apk
  + Mở file AsusSystemUI\res\values\id.xml thêm đoạn code sau vào cuối như hình:
  Mã:
  <item type="id" name="leftbar">false</item>
  <item type="id" name="topleftbar">false</item>
  <item type="id" name="bottomleftbar">false</item>
  <item type="id" name="rightbar">false</item>
  <item type="id" name="toprightbar">false</item>
  <item type="id" name="bottomrightbar">false</item>
  + Mở file AsusSystemUI\res\values\dimens.xml tìm dòng
  Mã:
  <dimen name="status_bar_height">25.0dip</dimen>
  Sửa 25.0dip thành 50.0dip
  Mã:
  <dimen name="status_bar_header_height_keyguard">40.0dip</dimen>
  Chỉnh 40.0dip thành 50.0dip
  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\keyguard_status_bar.xml copy đoạn code sau và chép đè toàn bộ vào file cũ

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.statusbar.phone.KeyguardStatusBarView android:id="@id/keyguard_header" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="50.0dip" android:baselineAligned="false"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
  <com.android.systemui.statusbar.phone.MultiUserSwitch android:id="@id/multi_user_switch" android:background="@drawable/ripple_drawable" android:layout_width="@dimen/multi_user_switch_width_keyguard" android:layout_height="@dimen/status_bar_header_height_keyguard" android:layout_marginEnd="@dimen/multi_user_switch_keyguard_margin" android:layout_alignParentEnd="true">
  <ImageView android:layout_gravity="center" android:id="@id/multi_user_avatar" android:layout_width="@dimen/multi_user_avatar_keyguard_size" android:layout_height="@dimen/multi_user_avatar_keyguard_size" android:scaleType="centerInside" />
  </com.android.systemui.statusbar.phone.MultiUserSwitch>
  <LinearLayout android:id="@id/system_icons_super_container" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_alignWithParentIfMissing="true" android:paddingEnd="@dimen/system_icons_keyguard_padding_end" android:layout_marginStart="16.0dip" android:layout_toStartOf="@id/multi_user_switch">
  <FrameLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/system_icons_container" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
  <include layout="@layout/system_icons" />
  </FrameLayout>
  </LinearLayout>
  <LinearLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:paddingEnd="5.0dip" android:layout_alignParentEnd="true">
  <include layout="@layout/system_icons" />
  </LinearLayout>
  </com.android.systemui.statusbar.phone.KeyguardStatusBarView>
  + Mở file AsusSystemUI\res\layout\status_bar.xml copy đoạn code sau và chép đè toàn bộ vào file cũ
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.statusbar.phone.PhoneStatusBarView android:eek:rientation="vertical" android:id="@id/status_bar" android:focusable="true" android:descendantFocusability="afterDescendants"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
  <ImageView android:id="@id/notification_lights_out" android:paddingBottom="2.0dip" android:visibility="gone" android:layout_width="@dimen/status_bar_icon_size" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/ic_sysbar_lights_out_dot_small" android:scaleType="center" android:paddingStart="6.0dip" />
  <RelativeLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <LinearLayout android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/status_bar_contents" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:paddingStart="6.0dip" android:paddingEnd="8.0dip">
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/system_icons" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <LinearLayout android:gravity="left" android:eek:rientation="vertical" android:id="@id/leftbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="50.0dip" android:layout_weight="1.0">
  <LinearLayout android:gravity="center|left" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/topleftbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="25.0dip" android:layout_weight="1.0">

  </LinearLayout>
  <ImageView android:paddingRight="2.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="1.0dip" android:src="#ffffffff" />
  <LinearLayout android:gravity="left" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/bottomleftbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="25.0dip" android:layout_weight="1.0">

  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  <LinearLayout android:gravity="right" android:eek:rientation="vertical" android:id="@id/rightbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="50.0dip" android:layout_weight="1.0">
  <LinearLayout android:gravity="center|right" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/toprightbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="25.0dip" android:layout_weight="1.0">

  </LinearLayout>
  <ImageView android:paddingLeft="2.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="1.0dip" android:src="#ffffffff" />
  <LinearLayout android:gravity="right" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/bottomrightbar" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="25.0dip" android:layout_weight="1.0">

  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  </RelativeLayout>
  <ViewStub android:id="@id/ticker_stub" android:layout="@layout/status_bar_ticker" android:inflatedId="@id/ticker" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
  </com.android.systemui.statusbar.phone.PhoneStatusBarView>
  Lưu ý có 4 dòng trống với vị trí tương ứng là:  Khoảng trống thứ nhất: Phía trên bên trái
  Khoảng trống thứ hai: Phía dưới bên trái
  Khoảng trống thứ ba: Phía trên bên phải
  Khoảng trống thứ tư: Phía dưới bên phải
  Các code bắt buộc phải copy vào vị trí một trong 4 khoảng trống.

  Code thông báo:
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.AlphaOptimizedFrameLayout android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/notification_icon_area" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
  <com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout android:id="@id/notification_icon_area_inner" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <com.android.systemui.statusbar.StatusBarIconView android:id="@id/moreIcon" android:visibility="gone" android:layout_width="@dimen/status_bar_icon_size" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/stat_notify_more" />
  <com.android.systemui.statusbar.phone.IconMerger android:gravity="center_vertical" android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/notificationIcons" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentStart="true" />
  </com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout>
  </com.android.systemui.statusbar.AlphaOptimizedFrameLayout>

  Code sóng, pin, đồng hồ:
  Mã:
  <com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout android:eek:rientation="horizontal" android:id="@id/system_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
  <include layout="@layout/system_icons" />
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="7.0dip" />
  </com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout>  - Đưa đồng hồ ra giữa Statusbar
  + Tìm và xóa dòng sau:
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="7.0dip" />
  + Đối với mod đồng hồ số, thêm đoạn code sau vào vị trí như hình:
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="center|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="0.0dip" />

  mod-android-lollipop-toan-tap11-png.54.png
  + Đối với mod đồng hồ Kim, thêm đoạn code de sau vào vị trí tương tự hình trên:
  Mã:
  <AnalogClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Clock" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="0.0dip" android:layout_marginRight="0.0dip" android:dial="@drawable/wa_clock" android:hand_hour="@drawable/wa_hour" android:hand_minute="@drawable/wa_minutes" android:singleLine="true" android:layout_centerVertical="true" />
  Tải file này về và giải nén:
  https://docs.google.com/file/d/0B7z_GmRyo1BwVUVDN0FfRFpWZlk/edit
  Copy 3 file vào thư mục  AsusSystemUI\res\drawble-xhdpi: đối với Zenfone 5, Zenfone6
  AsysSystemUI\res\drawble-hdpi: đối với Zenfone 4, Zenfone 4.5
  AsysSystemUI\res\drawble-xxhdpi: đối với Zenfone 2


  - Thêm ngày tháng năm vào Statusbar
  + Copy code vào 1 trong 4 khoảng trống:
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textSize="@dimen/asus_quicksetting_clock_date_textsize" android:textColor="#ffffffff" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/clock" android:fontFamily="sans-serif" systemui:datePattern="eeeMMddyyyy" />


  10. Mod trong suốt QuickSettings
  + Dùng phần mềm photoshop hoặc ứng dụng có chức năng tương tự tạo 2 file ảnh định dạng .png và đặt tên là

  Nền khu vực Đồng hồ, Ngày tháng năm: asus_header_bg
  Nền khu vực QuickSettings: asus_quicksettings_bg

  • + Như vậy muốn mod trong suốt ta có thể tạo ảnh nền trong suốt hoặc tùy biến màu theo sở thích.
   + Đổi màu Đồng hồ, Ngày tháng năm trong QuickSettings:

  • Mở file AsusSystemUI\res\values\colors.xml tìm dòng
  Mã:
  <color name="asus_panel_header_time_text_color">#ff737373</color>
  Lên Google tìm mã hex của màu và chỉnh đoạn #ff737373 thành màu mong muốn.
  + Đổi màu tên nhà mạng:
  Mở file AsusSystemUI\res\values\colors.xml
  Mã:
  <color name="asus_carrier_label_text_color">#ff737373</color>
  Lên Google tìm mã hex của màu và chỉnh đoạn #ff737373 thành màu mong muốn.
   
  Đang tải...
 2. Ý KIẾN BẠN ĐỌC
 3. Koenigsegg
  Thành viên
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  10
  Mình tính vọc thử, mà đọc bài hướng dẫn một hồi chóng mặt luôn thớt ợ :confused:
   
  Ha_ds thích bài này.